De gemeenteraad van Beek heeft op 28 september 2017 unaniem een motie aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen om

  • zo spoedig mogelijk een Lokale Inclusie Agenda op te stellen;
  • vooruitlopend daarop het uitdagende van deze opdracht in te vullen door het ondertekenen van een intentieverklaring van de “Coalitie voor Inclusie”;
  • er voor zorg te dragen dat Beek gebruik maakt van de hiervoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen;

Het college heeft deze handschoen opgepakt en – na overleg met interne en externe betrokkenen – op 22 januari 2018 de startnotitie “Aan de slag met lokale inclusie” vastgesteld. Onderdeel van deze startnotitie is een intentieverklaring waarin uitgesproken wordt “de noodzakelijke maatregelen te treffen waardoor Beek op 31 december 2020 een inclusieve  gemeente is!”.

De intentieverklaring is door de verantwoordelijk wethouder Thijs van Es aangeboden aan Anita Boekelman, naast Harrie Impelmans één van de twee VN-ambassadeurs van de Coalitie voor Inclusie die Beek rijk is.

Aanleiding voor deze agenda is de bekrachtiging op 16 juli 2016 door de Tweede Kamer van het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking. Het doel van het VN-verdrag is dat achterstanden worden weggenomen waardoor mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen. Dit betekent voor gemeenten dat zij wettelijk verplicht zijn een lokale inclusie agenda te maken. In deze agenda beschrijft een gemeente concreet hoe zij er aan werkt dat iedereen, ongeacht beperking, vanzelfsprekend en op een gelijkwaardige manier kan meedoen.

Klik op de foto voor een groter exemplaar