Onder inclusie verstaan we simpelweg dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de Beekse samenleving.

Om dit te realiseren en te verbeteren hebben we een aantal speerpunten benoemd. Bij elk speerpunt staat ook nog eens benoemd welke verbetering ten opzichte van de huidige situatie wij denken te kunnen aanbrengen.

Bewustwording

Burgers, winkeliers en horeca mensen moeten begrijpen wat het is om een beperking te hebben en wat de gevolgen daarvan zijn. Dat geldt overigens ook voor medewerkers van onze eigen, gemeentelijke organisatie. We willen dit bereiken door naar ervaringsdeskundigen te luisteren en hen te laten adviseren, waardoor we van hen kunnen leren.

Verbeteringen:

  • We moeten het bewustwordingsproces richting onze burgers actiever oppakken. Hetzelfde geldt voor de winkeliers en de horecagelegenheden. Beek voor Iedereen heeft hierin een actieve rol als platform door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en het verspreiden van folders.
  • Om de bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie te vergroten wordt een communicatie- en ervaringstraject opgestart.
  • Tot slot worden een aantal zaken die nu al “automatisch” gebeuren, geformaliseerd en vastgelegd. Bijvoorbeeld de rol van het Gehandicaptenplatform bij het realiseren van bouwplannen.

Fysieke toegankelijkheid

De fysieke drempels moeten worden weggenomen. Het gaat dan om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen, winkels en horecagelegenheden. Maar ook de toegankelijkheid van (sport)voorzieningen en de conditie van trottoirs en wandelwegen. Hier gaan we meer aandacht aan besteden.

Verbeteringen:

  • De keuring van het gebouwenbestand wordt geactualiseerd of verder opgepakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vaste vragenlijst en een vernieuwde aanduiding dat het gebouw gekeurd is. Op deze website kan per gebouw worden gevonden hoe toegankelijk en bruikbaar het is.
  • Naast de keuring van de gebouwen wordt ook aandacht besteed aan de conditie van het “grijs” en het “groen”. Ook dit wordt meer gestructureerd aangepakt.

Sociale toegankelijkheid

Bij de sociale toegankelijkheid gaat het erom de figuurlijke drempels weg te halen. Iedereen moet zich welkom voelen doordat zijn of haar beperking wordt herkend en er rekening mee wordt gehouden. Dit geeft een gevoel van respect, behoud van eigenwaarde en gelijke behandeling.  We willen hiervoor  ervaring en ondervonden belemmeringen ophalen bij ervaringsdeskundigen en hun vragen welke verbeterpunten er te behalen zijn.